Tampereen yliopiston yhteiskuntatutkimuksen esseeohje

Esseen laatiminen on tehokas ja mielekäs opiskelumuoto. Esseetä laatiessaan opiskelija syventyy omaksumaan lukemiensa tekstien sisältöä
sekä harjoittelee tieteellistä kirjoittamista ja argumentointia. Esseellä voi suorittaa eri opintojaksojen tenttikirjallisuutta. Esseen kirjoittamisesta ja
aiheesta/otsikosta on aina sovittava etukäteen opintojaksosta vastaavan opettajan kanssa opintojakson kirjallisuuteen tutustumisen jälkeen.

Esseellä tarkoitetaan tieteellistä tekstiä, jossa luettua kirjallisuutta tarkastellaan jäsennellysti jonkin kysymyksen tai aihepiirin kautta. Essee ei
tarkoita kirjallisuuden suoraa referointia, vaan luettujen tekstien läpiajattelua, jäsentelyä, yhdistelyä, pohdintaa ja arviointia. Tieteellinen essee on yhtenäinen kirjoitelma, joka perustuu useisiin lähdeteoksiin. Lähdekirjallisuus voi sisältää myös muuta tutkimuskirjallisuutta kuin kyseisen opintojakson tenttikirjoja (esim. tieteellisiä artikkeleita). Joissain tapauksissa voi olla mielekästä kirjoittaa yhtenäisen esseen sijaan erilliset kirja-arviot (ks. erillinen ohje). Sovi tällaisesta vaihtoehdosta aina vastuuopettajan kanssa.

Esseessä tarkastellaan otsikossa määriteltyä aihepiiriä tieteellisten artikkeleiden tapaan. Esseen aihetta tai kysymystä on hyvä lähestyä tietyn tarkastelunäkökulman kautta (esim. teoreettinen, metodologinen tai yhteiskunnallisiin ilmiöihin liittyvä).

Hyvä essee on johdonmukainen, sujuva ja selkeä. Esseen alussa on johdanto, jossa herätetään lukijan mielenkiinto, esitellään ja perustellaan kysymyksenasettelu ytimekkäästi sekä kerrotaan etenemistapa. Tämän jälkeen on varsinainen käsittelyosa, jossa aihetta käsitellään
tarkoituksenmukaisella tavalla. Käsittelyjaksot voi jäsentää useampaan osaan väliotsakkeita käyttäen. Lopuksi on päätäntäosa, jossa ”vedetään langat
yhteen” eli tiivistetään lyhyesti mitä edellä on tullut sanottua ja edetään pohdintaan sekä mahdollisiin uusiin kysymyksiin.

Esseen pituus määritellään seuraavasti: 5 sivua/2 op ja 300 sanaa/sivu. Teksti kirjoitetaan Times New Roman –kirjoitustyylillä (koko 12 pt) ja normaalilla rivivälillä (1,5). Molempiin reunoihin varataan 2,5 cm marginaalit.

Esseeseen laaditaan kansilehti (ei lasketa sivumäärään) ja lähdeluettelo. Kansilehdelle kirjoitetaan nimi, opiskelijanumero, yhteystieto (sähköpostiosoite), tutkinto-ohjelma/pääaine, esseen otsikko, korvattava opintojakso, opintopisteiden määrä, päivämäärä sekä vastaanottavan opettajan nimi. Tekstissä käytetään lähdeviitteitä sivunumeroineen.

Essee toimitetaan opettajalle valmiiksi tulostettuna tai opettajan kanssa sovitulla tavalla. Esseen jättämisen jälkeen opettajalla on Tampereen
yliopiston tutkintosäännön mukaisesti kolme viikkoa aikaa arvostella essee.

Hyödyllisiä ohjeita:
· Hirsjärvi, Remes & Sajavaara (2002): Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi.
(myös aikaisemmat painokset), s. 254–258

Voit lukea esseeohjeen myös täältä.