Tervetuloa Interaktion tenttipankkiin!

Tenttipankin tarkoituksena on helpottaa yhteiskuntatutkimuksen opiskelijoiden valmistautumista tentteihin. Jätä alla olevalla lomakkeella tiedot kurssista, toteutusvuodesta ja tenttikysymyksistä, niin julkaisemme ne tällä sivulla.

Lähetä tenttikysymyksiä

1 + 6 =

YKTM01: Yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo yhteiskunnassa,

2023

Moodle-tentti, vastausaikaa 2 tuntia. Viisi kysymystä, joista piti vastata kolmeen.

1. Miksi myös positiivinen syrjintä on laissa kiellettyä syrjintää?

2. Millaisilla keinoilla yksittäinen ihminen voi vaikuttaa ihmisoikeuksien toteutumiseen Suomessa? Voit halutessasi käyttää tapausesimerkkiä.

3. Millaisiin periaatteisiin ja käytäntöihin antirasistinen toiminta perustuu?

4. Kuntapalveluiden suunnittelu ja tuottaminen ovat useiden, osin ristiriitaisten, tavoitteiden sekä arvojen, kuten oikeudenmukaisuuden ja yhdenvertaisuuden, ohjaamia. Millaisia palveluiden tuottamiseen liittyvät haasteet ovat ja kuinka itse näet, että niitä voisi ratkaista?

5. Millaisilla tutkimusten ja selvitysten mukaisilla toimilla Tampereen yliopisto voisi toteuttaa lakisääteistä velvoitettaan työnantajana edistääkseen trans- ja muunsukupuolisten työntekijöittensä tasa-arvoista asemaa työyhteisössä?

2022

Moodle-tentti, vastausaikaa 2h. Luentomateriaaleja sai hyödyntää tentissä. Jokaiselle arvottiin viisi(5) kysymystä, joista piti vastata kolmeen(3)

1. Mitä feminististen taloustutkijoiden mukaan on sosiaalinen uusintaminen? Mikä on sen paikka yhtäältä taloudessa ja toisaalta talouspolitiikassa?  
2. Millaisia muotoja verkkoviha voi saada? Kenen ja milloin siihen tulee puuttua?
3. Miten ja mihin kansainväliset ihmisoikeussopimukset sitovat Suomea?
4. Mitä translain etenemisen prosessista voi oppia perusoikeuksien toteutumisesta Suomessa?
5. Miten julkinen sektori voi lisätä kansalaisten luottamusta, yhdenvertaisuutta ja demokratiaa julkisen tilan käytön suunnittelulla?

2021

1. Miten feministinen talouspolitiikka eroaa vasemmistolaisesta ja oikeistolaisesta talouspolitiikasta?

2. Millaisia ongelmia musliminuoret voivat törmätä koulussa ja työelämässä? Millaisin antirasistisin teoin heitä voi tällöin tukea?

3. Mitä tarkoittaa strateginen hiljaisuus? Mitä siitä voi feminististen tutkijoiden mukaan seurata?

4. Millaisin keinoin Helsingin kaupunki tukee maahanmuuttajien osallisuutta?

5. Kuinka luennoitsijan mukaan voidaan ennaltaehkäistä sukupuoleen tai seksuaalisuuteen liittyviä häirintätilanteita?

6. Mitkä tekijät Aarnion ja kumppaneiden mukaan muovaavat sateenkaariperheiden nuorten ja nuorten aikuisten kokemuksia sateenkaariperheessä elämisestä?

7. Millaisia muotoja työntekijään kohdistuva verkkoviha voi saada eri foorumeilla? Miksi ja miten työpaikalla pitää reagoida siihen?

8. Kevät Nousiainen kirjoittaa ihmisoikeuksien turvaamisesta, johon liittyy keskeisesti yhdenvertaisuusperiaatteen noudattaminen ja tasa-arvon edistäminen. Millä keinoin voimme toteuttaa näitä periaatteita?

2020

Moodle-tentti, vastausaikaa 120min. Luentomateriaaleja sai hyödyntää tentissä. Jokainen opiskelija sai 5 kysymystä, joista piti vastata kolmeen.

1. Miksi ja kenelle seksismi on ongelma työpaikalla?

2. Miten tapahtuu valtiosopimuksen a) sitominen ja b) valvominen? Miksi valtiosopimusten valvonta on tärkeää?

3. Kuinka luennoitsijan mukaan voidaan ennaltaehkäistä sukupuoleen tai seksuaalisuuteen liittyviä häirintätilanteita?

4. Miten Helsingin tulevaisuutta voidaan hahmottaa näiden maahanmuuttoa ja monikulttuurisuutta kuvaavien käsitteiden kautta: super-diversiteetti, kompleksinen diversiteetti, kelluva väestö ja enemmistö-vähemmistä -asetelma?

5. Tasa-arvolaissa mainitaan kiellettynä syrjintäperusteena sukupuoli-identiteetti ja sukupuolen ilmaisu. Anna kattavasti esimerkkejä siitä, millaisesta sukupuolen moninaisuudesta tällöin voi olla kyse.

6. Millaisia parannuksia Setan ja Trasekin ajama translain kokonaisuudistus toisi transsukupuolisten ihmisten asemaan?

7. Minkä lakien mukaan myös muut kuin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvovaltuutetut ovat velvoitettuja edistämään yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa? Millaisia keinoja nämä muut tahot voivat lakeihin perustuen käyttää?

8. Mitä Kölvi- toiminta on?

 

FILP04: Johdatus yhteiskuntafilosofiaan

Exam-tentti, suoritusvuosi 2021

Aineistona luennot

Tentissä annettiin kolme kysymysvaihtoehtoa, joista kahteen vastattiin. Kolme kysymystä oli jaoteltu luokkiin: liberalistinen perinne, hegeliläis-marxilainen perinne ja taloustiede. Jokaisesta siis yksi kysymys.

Yhden esseen pituus oli 450 sanaa/3600 merkkiä.

1. Uusliberalismi

2. Jurgen Habermasin yhteiskunnallinen ajattelu

3. Pohdi markkinataloudellisen ajattelun suhdetta vapauden, oikeudenmukaisuuden ja demokratian eri tulkintoihin.

4. Robert Nozickin uusliberaali ajattelu

5. John Locken yhteiskuntasopimusteoria

6. John Rawlsin yhteiskuntasopimusteoria

7. G. W. F. Hegelin teoria

FILP04 Johdatus etiikkaan, syksy 2021

Moodle-tentti, jonka palautus turnitin kautta. Luentomateriaaleja ja mitä tahansa muitakin lähteitä sai käyttää kunhan merkitsi käytetyt lähteet. Tentissä kolme lyhyesti vastattavaa kysymystä, joihin kaikkiin piti vastata ja kaksi esseevaihtoehtoa, joista yhteen piti vastata.

Lyhyesti vastattavat:

1. Sovella Aristoteleen hyve-eettistä ajattelua ja esitä luettelo poliitikon hyveistä. Mainitse kuusi keskeistä hyvettä, mitä poliitikkojen tulisi mielestäsi harjoittaa työssään ja mitä ovat poliitikon paheet.
2. Lawrence Kohlberg on esittänyt teorian moraalin kehityksen vaiheista. Kerro, miten eri moraalikehityksen vaiheissa eri henkilöt perustelevat moraalista kantaansa, että kiusaaminen on moraalisesti väärin toimimista. Voit vastata myös tähän kysymykseen luettelomaisesti: esim. Moraalikehityksenvaihe…: ”Kiusaaminen on moraalisesti väärin toimimista, koska…..”
Esitä yksi esimerkki, jossa liberalismin keskeinen hyve – vapaus – on muuttunut eettisesti ongelmalliseksi? Voit valita esimerkin ihmisoikeuksien julistuksesta. Perustele vastauksesi lyhyesti.

Esseevaihtoehdot:

Eutanasian (= hyvä kuolema) laillistamisesta on käyty 2000-luvulla vilkasta keskustelua. Muutamissa maissa kuten Hollanti ja Kanada eutanasia on sallittu. Viimeisin eutanasian laillistamista ajava lakialoite hylättiin 2018, edelleen Suomessa käydään keskustelua eutanasian laillistamisesta ja uuden lakialoitteen esittämisestä. Pohdi utilitarismin ja Immanuel Kantin kategoristen imperatiivien näkökulmista, onko eutanasia perusteltavissa. Miten se olisi perusteltavissa? Mitä ongelmia eutanasian laillistamiseen liittyy? Eutanasian laillistamisella tarkoitetaan tässä yhteydessä lääkärin antamaa kuolinapua. Tällöin lääkäri antaa lääkettä, joka johtaa mahdollisimman kivuttomaan ja nopeaan kuolemaan silloin kun potilaan tila on käynyt kestämättömäksi kivun tai muun syyn takia. Suomessa tällä hetkellä pyritään kehittämään kipua lievittävää (palliatiivista) hoitoa paremmaksi. Voit pohtia, miksi Suomessa on valittu tämä linja

Pohdi eläinten oikeuksia kolmesta näkökulmasta
1) eläimen hyvän elämän toimintamahdollisuuksia painottavasta näkökulmasta (capability approach),
2) utilitarismin näkökulmasta ja
3) Immanuel Kantin kategoristen imperatiivien näkökulmasta.
Voidaanko eläimillä ajatella olevan samankaltaisia oikeuksia kuin ihmisillä? Mitä nämä oikeudet voisivat olla? Pohdi kysymystä sekä eläinkokeiden, lemmikkien että ravinnoksi kasvatettujen eläinten näkökulmista.

Empiirinen yhteiskuntatutkimus

2023

Exam tentti / kirjatentti. Neljä pientä esseekysymystä (400 sanaa). Tentittävänä 3 pakollista kirjaa ja yksi valinnainen (tässä tentissä kirja ”tutkimuksen voimasanat”).

1) Mitä hyötyjä tai etuja on kyselylomaketutkimuksella?

2) Kuvaile diskursiivista haastattelua.

3) Kuvaile tutkimusprosessi ja se eteneminen.

4) Kuvaile otantaa ja sen keruumenetelmiä.

 2023

Paperinen tentti, mukana sai olla A4-kokoinen lunttilappu. Monivalintoja ja muutama käsitteen määrittely.

Monivalintakysymyksiä:
Mitä empiirinen tutkimus on?
Mitkä seuraavista voisivat olla empiirisen tutkimuksen aineistoa?
Valitse tutkimusprosessin 5 vaihetta.
Millaisiin kysymyksiin selittävä analyysi pyrkii vastaamaan?
Mikä on kuvailevan analyysin pääasiallinen tavoite?
Miten teorian rakentaminen yleensä alkaa?
Mitä tarkoitetaan propabilistisella selittämisellä?
Mikä on tutkimusasetelman tehtävä yleisesti?

Käsitteen määrittelyt:
Mitä tarkoittaa kausaalinen yhteys?
Mikä on poikkileikkausasetelma?
Millainen on reliaabeli mittari kvantitatiivisessa tutkimuksessa?
Mitä tarkoitetaan luonnollisella aineistolla?
Miten etnografiassa kerätään aineistoa?
Mitä tarkoittaa intertekstuaalisuus?

2022 

Paperitentti

1. Mikä on oleellisin ero empiirisen ja teoreettisen tutkimuksen välillä? (1 p.)

2. Nimeä kolme tapaa kerätä analysoitavaa tutkimusaineistoa empiirisessä
yhteiskuntatutkimuksessa. (1 p.)

3. Mittaat opiskelijoiden joulumieltä painovaa’alla. Ohjaajasi kritisoi aineistonkeruusi
luotettavuustekijää, joten hän kertoo, että mittarisi validiteetti on huono. (1 p.)

4. Miten uusmaterialismissa suhtaudutaan esineiden tai materian toimijuuteen? (1 p.)

5. Tutkija kirjoittaa: ”Useimmissa maissa, joissa on korkea koulutustaso,
uskonnollisuus on verrattain vähäistä. Norjassa on korkea koulutustaso, joten
uskonnollisuus on siellä todennäköisesti vähäistä.” Kyse on probabilistisesta
päättelystä. (1 p.)
 
6. Mitä rikkomiskokeessa rikotaan? (1 p.)

7. Miksi joulupukkia voi tutkia empiirisesti? (1 p.)

8. Miksi kausaalipäättely on tutkimuksessa haastavaa? Anna kuvitteellinen esimerkki.
(2 p.)

9. Mitä tarkoittaa aineistovetoinen (ts. aineistolähtöinen) tutkimus? (2 p.)

10. Tutkimuskohteena on anteliaisuus, vaihtoehtoina laboratorio- ja kenttätutkimus.
Esittele vaihtoehtojen edut ja haasteet. (2 p.)

11. Mitä tarkoittaa induktio tutkimuksessa? (2 p

12. Laadi Likert-skaala, jonka avulla selvität vastaajien uskoa joulupukkiin. (2 p.)

13. Selitä operationalisointi ja anna siitä esimerkki. (2 p.)

14. Yksinkertainen koeasetelmasi koskee jollain tavalla joulupukkia. Kerro hypoteesi,
manipuloitava tekijä ja tarkasteltava seuraus. (3 p.)
 
15. Mitä eroa on tutkittavan ilmiön ymmärtämisellä ja hyväksymisellä ja mitä väliä sillä
on yhteiskuntatutkimuksen kannalta? (3 p.)

läpipääsy = 9p/25p

 

YKTP03: Empiirinen yhteiskuntatutkimus, 2020

Moodle-tentti, aineistona oli luennot ja kirjallisuutta

Alasuutari: Johdatus yhteiskuntatutkimukseen, Valli: Johdatus tilastolliseen tutkimukseen, Hurtig et al: Ajattele itse!, Simpura&Melkas: Tilastot käyttöön! (kirjallisuudesta luettiin vain tietyt, opettajien määräämät, kappaleet). Vastattiin yhteen kysymykseen.

1. Tutkijalla on idea. Hän haluaa vertailla kierrätysaktiivisuutta Suomessa ja Ruotsissa. Pohdi ja perustele, mikä tutkimusasetelma sopisi parhaiten tämän aiheen tutkimiseen (kvalitatiivinen, kvantitatiivinen vai kokeellinen). Kuvaile, miten tutkijan suunnittelu- ja työskentelyprosessi etenee. Selitä, minkälaisia valintoja tutkijan on tehtävä. Pohdi, minkälaisia kompromisseja tutkimuksessa voidaan joutua tekemään, ja selitä miksi. Selitä, miten tutkimus asettuu osaksi tieteellistä keskustelua.

2. Etsi annetusta artikkelista vastaukset seuraaviin kysymyksiin, vastaa kurssilla opeteltuja käsitteitä hyödyntäen: 1. Mitä ilmiötä artikkelissa tutkittiin ja miksi? 2. Mitkä ovat kyseisessä tutkimuksessa käytetyt, keskeisimmät käsitteet? 3. Oliko tutkimusasetelma kvantitatiivinen vai kvalitatiivinen? 4. Mikä oli tutkimuksen aineisto ja miten se oli kerätty? 5. Millä menetelmällä aineisto analysoitiin? 6. Mikä oli tutkimuksen keskeisin tulos/tulokset? 7. Mitä johtopäätöksiä tuloksesta tehtiin? 8. Minkälaisia seikkoja kirjoittajat nostivat esiin seuraavista asioista: tutkimuksen rajoitteet, validiteetti, reliabiliteetti, yleistettävyys, eettiset haasteet, jatkotutkimusaiheet? Mitä mieltä itse olet? Kirjaa vielä artikkelin viite mahdollisimman täydellisenä: kirjoittajat, julkaisuvuosi, artikkelin nimi, lehti, vuosikerta, numero ja sivunumerot.

3. Tutkimuksessa halutaan mitata joukkoliikenteen käyttöä. Keksi jokin realistinen esimerkki siitä, miten se voitaisiin operationalisoida.

4. Tutkimuksessa halutaan tutkia yliluonnollisia kokemuksia. Keksi realistinen esimerkki siitä, minkälaisella luonnollisella aineistolla sitä voitaisiin tutkia.

5. Selitä lyhyesti, minkälaiset seikat voivat johtaa mittarin validiteetin ja reliabiliteetin ongelmiin?

Empiirinen yhteiskuntatutkimus, 2021 (Exam-tentti)

1. Miten tilastollisesti tuotettu tieto suhteutuu aiempaan tietoon? (Johdatus yhteiskuntatutkimukseen)

2. Mitä on tilastollinen tutkimus? (Johdatus tilastolliseen tutkimukseen)

3. Millaista ajattelua opiskelijalta odotetaan? (Ajattele itse!)

4. Millaisia ongelmia tilastojen käyttöön voi liittyä? (Tilastot käyttöön!)

YKTP04: Sosiaalisen maailman käsitteellistäminen

Exam-tentti, suoritusvuosi 2021

1. Mitä lauseella ”representaatiot ovat politiikkaa” tarkoitetaan?
(Tenttikirjana Muuttuva sukupuoli)

2. Miten ennakkoluuloja voidaan selittää yksilötasolla?
(Johdatus sosiaalipsykologiaan)

3. Mitä erilaisia paradigmoja kirja esittelee?
(Nuorisotutkimus)

4. Sosiaalisen toiminnan tyypit (Sosiologia)

5.  Millaisia eri näkökulmia nuorisorikollisuuteen kirja esittelee? (Nuorisotutkimus)

6. Mitä tarkoitetaan vahvalla ja heikolla universalismilla sosiaaliturvassa ja -etuuksissa? (Anttonen, Anneli & Sipilä, Jorma (2000) Suomalaista sosiaalipolitiikkaa. Tampere: Vastapaino.)

7. Mitä tarkoittaa sosialisaatio?

(Jokinen, Kimmo & Saaristo, Kimmo (2004) Sosiologia. Helsinki: Sanoma Pro Oy.)

8. Heteronormatiivisuus-käsitteen edut

(Rossi, Leena-Maija (2015) Muuttuva sukupuoli. Helsinki: Gaudeamus.)

9. Miten nuoruuden institutionalisoituminen ilmenee? (Nuorisotutkimus)

10. Mitä skeemat ovat? (Johdatus sosiaalipsykologiaan)

11. Miten kirja käsittelee haastattelukertomuksia tiedon lajina? (Aikuisten arki)

12. Mitä tarkoitetaan kulttuurirelativismilla ja miten käsitettä kirjassa lähestyttiin? (Antropologia)