Tervetuloa Interaktion tenttipankkiin!

Tenttipankin tarkoituksena on helpottaa yhteiskuntatutkimuksen opiskelijoiden valmistautumista tentteihin. Jätä alla olevalla lomakkeella tiedot kurssista, toteutusvuodesta ja tenttikysymyksistä, niin julkaisemme ne tällä sivulla.

Lähetä tenttikysymyksiä

8 + 5 =

YKTM01: Yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo yhteiskunnassa, 2020

Moodle-tentti, vastausaikaa 120min. Luentomateriaaleja sai hyödyntää tentissä. Jokainen opiskelija sai 5 kysymystä, joista piti vastata kolmeen.

1. Miksi ja kenelle seksismi on ongelma työpaikalla?

2. Miten tapahtuu valtiosopimuksen a) sitominen ja b) valvominen? Miksi valtiosopimusten valvonta on tärkeää?

3. Kuinka luennoitsijan mukaan voidaan ennaltaehkäistä sukupuoleen tai seksuaalisuuteen liittyviä häirintätilanteita?

4. Miten Helsingin tulevaisuutta voidaan hahmottaa näiden maahanmuuttoa ja monikulttuurisuutta kuvaavien käsitteiden kautta: super-diversiteetti, kompleksinen diversiteetti, kelluva väestö ja enemmistö-vähemmistä -asetelma?

5. Tasa-arvolaissa mainitaan kiellettynä syrjintäperusteena sukupuoli-identiteetti ja sukupuolen ilmaisu. Anna kattavasti esimerkkejä siitä, millaisesta sukupuolen moninaisuudesta tällöin voi olla kyse.

6. Millaisia parannuksia Setan ja Trasekin ajama translain kokonaisuudistus toisi transsukupuolisten ihmisten asemaan?

7. Minkä lakien mukaan myös muut kuin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvovaltuutetut ovat velvoitettuja edistämään yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa? Millaisia keinoja nämä muut tahot voivat lakeihin perustuen käyttää?

8. Mitä Kölvi- toiminta on?

FILP04: Johdatus yhteiskuntafilosofiaan

Exam-tentti, suoritusvuosi 2021

Aineistona luennot

Tentissä annettiin kolme kysymysvaihtoehtoa, joista kahteen vastattiin. Kolme kysymystä oli jaoteltu luokkiin: liberalistinen perinne, hegeliläis-marxilainen perinne ja taloustiede. Jokaisesta siis yksi kysymys.

Yhden esseen pituus oli 450 sanaa/3600 merkkiä.

1. Uusliberalismi

2. Jurgen Habermasin yhteiskunnallinen ajattelu

3. Pohdi markkinataloudellisen ajattelun suhdetta vapauden, oikeudenmukaisuuden ja demokratian eri tulkintoihin.

4. Robert Nozickin uusliberaali ajattelu

5. John Locken yhteiskuntasopimusteoria

6. John Rawlsin yhteiskuntasopimusteoria

7. G. W. F. Hegelin teoria

YKTP03: Empiirinen yhteiskuntatutkimus, 2020

Moodle-tentti, aineistona oli luennot ja kirjallisuutta

Alasuutari: Johdatus yhteiskuntatutkimukseen, Valli: Johdatus tilastolliseen tutkimukseen, Hurtig et al: Ajattele itse!, Simpura&Melkas: Tilastot käyttöön! (kirjallisuudesta luettiin vain tietyt, opettajien määräämät, kappaleet). Vastattiin yhteen kysymykseen.

1. Tutkijalla on idea. Hän haluaa vertailla kierrätysaktiivisuutta Suomessa ja Ruotsissa. Pohdi ja perustele, mikä tutkimusasetelma sopisi parhaiten tämän aiheen tutkimiseen (kvalitatiivinen, kvantitatiivinen vai kokeellinen). Kuvaile, miten tutkijan suunnittelu- ja työskentelyprosessi etenee. Selitä, minkälaisia valintoja tutkijan on tehtävä. Pohdi, minkälaisia kompromisseja tutkimuksessa voidaan joutua tekemään, ja selitä miksi. Selitä, miten tutkimus asettuu osaksi tieteellistä keskustelua.

2. Etsi annetusta artikkelista vastaukset seuraaviin kysymyksiin, vastaa kurssilla opeteltuja käsitteitä hyödyntäen: 1. Mitä ilmiötä artikkelissa tutkittiin ja miksi? 2. Mitkä ovat kyseisessä tutkimuksessa käytetyt, keskeisimmät käsitteet? 3. Oliko tutkimusasetelma kvantitatiivinen vai kvalitatiivinen? 4. Mikä oli tutkimuksen aineisto ja miten se oli kerätty? 5. Millä menetelmällä aineisto analysoitiin? 6. Mikä oli tutkimuksen keskeisin tulos/tulokset? 7. Mitä johtopäätöksiä tuloksesta tehtiin? 8. Minkälaisia seikkoja kirjoittajat nostivat esiin seuraavista asioista: tutkimuksen rajoitteet, validiteetti, reliabiliteetti, yleistettävyys, eettiset haasteet, jatkotutkimusaiheet? Mitä mieltä itse olet? Kirjaa vielä artikkelin viite mahdollisimman täydellisenä: kirjoittajat, julkaisuvuosi, artikkelin nimi, lehti, vuosikerta, numero ja sivunumerot.

3. Tutkimuksessa halutaan mitata joukkoliikenteen käyttöä. Keksi jokin realistinen esimerkki siitä, miten se voitaisiin operationalisoida.

4. Tutkimuksessa halutaan tutkia yliluonnollisia kokemuksia. Keksi realistinen esimerkki siitä, minkälaisella luonnollisella aineistolla sitä voitaisiin tutkia.

5. Selitä lyhyesti, minkälaiset seikat voivat johtaa mittarin validiteetin ja reliabiliteetin ongelmiin?

YKTP04: Sosiaalisen maailman käsitteellistäminen

Exam-tentti, suoritusvuosi 2021

1. Mitä lauseella ”representaatiot ovat politiikkaa” tarkoitetaan?
(Tenttikirjana Muuttuva sukupuoli)

2. Miten ennakkoluuloja voidaan selittää yksilötasolla?
(Johdatus sosiaalipsykologiaan)

3. Mitä erilaisia paradigmoja kirja esittelee?
(Nuorisotutkimus)

4. Sosiaalisen toiminnan tyypit (Sosiologia)

5.  Millaisia eri näkökulmia nuorisorikollisuuteen kirja esittelee? (Nuorisotutkimus)

6. Mitä tarkoitetaan vahvalla ja heikolla universalismilla sosiaaliturvassa ja -etuuksissa? (Anttonen, Anneli & Sipilä, Jorma (2000) Suomalaista sosiaalipolitiikkaa. Tampere: Vastapaino.)

7. Mitä tarkoittaa sosialisaatio?

(Jokinen, Kimmo & Saaristo, Kimmo (2004) Sosiologia. Helsinki: Sanoma Pro Oy.)

8. Heteronormatiivisuus-käsitteen edut

(Rossi, Leena-Maija (2015) Muuttuva sukupuoli. Helsinki: Gaudeamus.)

9. Miten nuoruuden institutionalisoituminen ilmenee? (Nuorisotutkimus)