Erityisjärjestelyt yliopisto-opinnoissa

Kopioitu Tampereen yliopiston verkkosivuilta 27.5.2021

Kuka voi saada erityisjärjestelyjä?

Erityisjärjestelyjä voivat saada kaikki yliopiston opiskelijaryhmät (esim. tutkinto-opiskelijat, avoimen yliopiston opiskelijat, vaihto-opiskelijat, ristiinopiskelijat, JOO-opiskelijat). Opiskelija voi pyytää erityisjärjestelyjä, jos hänellä on todettu oppimiseen liittyviä erityisvaikeuksia tai hänellä on jokin opiskeluun vaikuttava sairaus, vamma tai muu tila. Erityisjärjestelytarve todennetaan lääkärin tai muun asiantuntijan lausunnolla.

Oppimiseen liittyvät erityisvaikeudet voivat ilmetä esimerkiksi lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksina tai tarkkaavaisuuden ja keskittymisen vaikeuksina. Opiskeluun vaikuttavat sairaudet voivat olla fyysisiä sairauksia, kuten neurologiset sairaudet tai tuki- ja liikuntaelinsairaudet. Sairaudet voivat olla myös mielenterveydellisiä, kuten masennus tai ahdistuneisuus. Opiskeluun vaikuttavia vammoja voivat olla esimerkiksi liikunta- ja aistivammat.

Mitä erityisjärjestelyt voivat olla?

Erityisjärjestelyt toteutetaan opiskelijan tarpeisiin sekä opintojakson ja tutkinnon osaamistavoitteisiin perustuen. Erityisjärjestelyt voivat siis toteutua eri tavoin opintojaksojen osaamistavoitteista riippuen.

Erityisjärjestelyjä voivat olla esimerkiksi:

  • lisäaika,
  • apuvälineiden käyttö,
  • rauhallinen tenttitila,
  • kirjaston kurssikirjojen laina-ajan lisäaika tai
  • opettajan mahdollisuuksien mukaan tarjoamat opetukseen ja suoritustapoihin liittyvät ratkaisut tai tukitoimet.

Erityisjärjestelyehdotuksen saaminen

Erityisjärjestelyehdotuksen saamiseksi opiskelija varaa keskusteluajan sähköisellä ajanvarauksella tai ottaa yhteyttä osoitteeseen opiskelijanohjaus.tau@tuni.fi, josta hänelle tarjotaan keskusteluaikaa. Keskustelu on luottamuksellinen ja koskee opiskelijan opiskelutilannetta, tarpeita, tulevaisuuden suunnitelmia ja mahdollisia erityisjärjestelyitä.

Opiskelija ottaa keskusteluun mukaan erityisjärjestelytarpeen todentavan asiantuntijan, esimerkiksi lääkärin, erityisopettajan tai psykologin lausunnon. Lausunnosta tulee ilmetä oppimisvaikeuden, sairauden, vamman tai muun opiskeluun vaikuttavan tilan laatu ja sen vaikutus opiskelukykyyn.

Erityisjärjestelyehdotukseen kirjataan myös sen voimassaoloaika (voimassa toistaiseksi/määräajaksi).

Erityisjärjestelyehdotus ja kopiot sen liitteistä arkistoidaan lukittuun tilaan ja ne hävitetään viimeistään 10 vuoden kuluttua ehdotuksen kirjoittamisesta. Opiskelijan terveyttä koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä (JulkL 21.5.1999/621 24§). Erityisjärjestelyehdotuksesta ei tule merkintää opiskelijarekisteriin tai tutkintotodistukseen.

 

Erityisjärjestelyistä sopiminen opettajan kanssa

Opiskelija saa erityisjärjestelyehdotuksen itselleen ja käyttää sitä sopiessaan erityisjärjestelyistä opintojaksosta vastaavan opettajan kanssa. Ratkaisun toteutettavista erityisjärjestelyistä tekee opettaja.

Opiskelijan tulee näyttää erityisjärjestelyehdotus opettajalle mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta opiskelijan tilanne voidaan huomioida ja erityisjärjestelyt toteuttaa. Opettajalle ei tarvitse näyttää asiantuntijalausuntoa, joka todentaa erityisjärjestelyjen tarpeen.

Erityisjärjestelyehdotus ei velvoita opiskelijaa sen käyttämiseen, vaan hän voi käyttää sitä silloin, kun hän kokee järjestelyt tarpeellisiksi.

Opettaja ja opiskelija voivat sopia myös muista perustelluista ja opintojaksolle soveltuvista järjestelyistä. Ratkaisua tehdessään opettaja arvioi ensisijaisesti osaamistavoitteiden saavuttamista ja pyrkii turvaamaan opiskelijoiden välisen yhdenvertaisuuden toteutumisen siinä määrin, kuin se kohtuullisin toimin on mahdollista.

Jos opiskelija on tyytymätön opettajan tekemään erityisjärjestelyratkaisuun, hän voi ottaa yhteyttä tiedekuntansa opintopäällikköön.