Opiskeluiden erityisjärjestelyt

Erityisjärjestelyt yliopisto-opinnoissa

Mikäli kohtaat yliopisto-opinnoissasi oppimiseen liittyviä vaikeuksia (esim. lukivaikeus, keskittymisvaikeus) tai sinulla on jokin opiskeluun vaikuttava sairaus (fyysiset sairaudet ja mielenterveyspulmat) tai vamma (esim. liikuntavamma, aistivamma), voit hakea erityisjärjestelyitä opiskelusi tueksi.

Voit hakea erityisjärjestelyitä silloin, kun opinto-oppaassa kuvatut eri opiskelumahdollisuudet eivät sinulle ole riittäviä suoritettavien kurssien ja opintojen kohdalla. Jos pohdit onko sinulla mahdollisuus tai tarve erityisjärjestelyihin, niin käy keskustelemassa niistä Tampereen yliopiston opintoneuvonnassa. Tarpeen tullen voit ottaa yhteyttä myös Interaktion yhdenvertaisuusvastaavaan.

Kuinka erityisjärjestelyitä haetaan?

Erityisjärjestelyt perustuvat aina lääkärin tai muun asiantuntijan lausuntoon. Erityisjärjestelyjä haetaan Tampereen yliopiston opintoneuvonnassa. Siellä kirjataan käydyn keskustelun ja asiantuntijalausunnon pohjalta ehdotuksen erityisjärjestelyksi. Mukaan saamaasi erityisjärjestelyehdotusta voit käyttää silloin, kun sinulla on tarve erityisjärjestelyihin opintojesi tueksi. Erityisjärjestelyistä sovitaan kulloisenkin kurssin vastuuopettajan kanssa. Opettaja esittää ja järjestää sinulle tällöin kurssille vaihtoehtoisen suoritusmuodon.

Miten erityisjärjestelyitä toteutetaan?

Käytännössä erityisjärjestelyt ovat erilaisia tapoja tukea osaamistavoitteiden saavuttamista opiskelussa. Ne koskevat käytännössä kurssien suorittamista vaihtoehtoisella tavalla. Erityisjärjestelyjä voivat olla esimerkiksi lisäaika, apuvälineiden käyttö, rauhallinen tenttitila tai opettajan mahdollisuuksien mukaan tarjoamat opetukseen ja suoritustapoihin liittyvät ratkaisut. Kunkin kurssin osaamistavoitteet on määritelty opinto-oppaassa ja erityisjärjestelyt muotoillaan siten, että osaamistavoitteet saavutetaan niillä.

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Opiskelijavalinnan erityisjärjestelyt koskevat käytännön järjestelyjä valintakoetilanteessa. Valintakokeessa erityisjärjestelyjä voivat olla esimerkiksi liikuntaesteiden poistaminen, rauhallinen koetila, laajempi kirjoitustila, lisäaika, apuvälineiden käyttö tai muu vastaava järjestely. Valintakokeen erityisjärjestelyillä on tarkoitus taata, että kaikki valintakokeeseen osallistujat ovat yhdenvertaisessa asemassa.

Hakemukseen tulee liittää lääkärin antama enintään 5 (viisi) vuotta vanha asiantuntijalausunto, jossa ilmenee sairauden tai vamman laatu, sen vaikutus toimintakykyyn ja erityisjärjestelyiden tarve. Hakijan ei tarvitse todistaa erityisjärjestelyiden tarvetta, mikäli hän hakee niitä vain pyörätuolin käyttämiseen liittyviä tila- ja kalustejärjestelyjä varten. Tällöin riittää, että hakija toimittaa erityisjärjestelyjä koskevan hakemuksen määräaikaan mennessä.

Erityisjärjestelyt myönnetään tieteenalayksikössä. Niistä ilmoitetaan hakijalle henkilökohtaisesti ennen valintakoetta. Valintakokeen arvostelussa erityisjärjestelyjä saaneeseen hakijaan sovelletaan samoja periaatteita kuin muihin hakijoihin.

Katso lisää yliopiston sivuilta:
Saavutettavuus
Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Tällä sivulla olevat tiedot on muotoiltu ja osin suoraan kopioitu Tampereen yliopiston sivuilta saatavista teksteistä.