Hallituslaisten kuvauksia omista vastuualueistaan

 

Puheenjohtaja

Interaktion hallituksen puheenjohtajana toimiminen on ennen kaikkea ainejärjestötoiminnan kokonaiskuvan hallitsemista ja hallituksen työskentelyn organisoimista yhdistyslainsäädännön ja yhdistyksen toiminnalle vuosittain asetettujen tavoitteiden ohjaamana. Puheenjohtaja tekee yhteistyötä muun muassa ylioppilaskunnan, tutkinto-ohjelman ja tiedekunnan henkilökunnan sekä muiden ainejärjestöjen puheenjohtajien kanssa. Kokoukset ja tapaamiset kuuluvat puheenjohtajan arkeen. Puheenjohtajan tehtävänä on pitää langat käsissään ja huolehtia siitä, että ainejärjestön pyörät pysyvät pyörimässä. Hän on myös ennen kaikkea hallituksen ryhmäyttäjä ja ryhmähengen ylläpitäjä!

Puheenjohtajuus vaatii sitoutuneisuutta, vastuullisuutta sekä perehtyneisyyttä ja kiinnostusta järjestön ja yliopiston asioihin. Puheenjohtajan on hyvä tietää pääpiirteet kustakin hallituspestistä delegointia kuitenkaan unohtamatta. Hallituskausi sujuu tiiviissä yhteistyössä varapuheenjohtajan ja tietenkin myös muun hallituksen kanssa, joten yksin ei kokouksiin ja edustustehtäviinkään tarvitse lähteä! Apuna puheenjohtajan arjessa toimii myös osaltaan YTY ry ja TREY. Vertaistukea löytyy myös muiden ainejärjestöjen puheenjohtajista yhteisten tapaamisten ja chat-ryhmien kautta.

Varapuheenjohtaja

Varapuheenjohtajan tehtävänä on toimia puheenjohtajan oikeana kätenä ja ottaa hoidettavakseen puheenjohtajan tehtävät, jos puheenjohtaja estyy niitä itse suorittamasta. Tarvittaessa varapuheenjohtaja ottaa vetovastuun esimerkiksi kokousten järjestämisestä ja edustaa ainejärjestöä ylioppilaskunnan järjestämissä tapaamisissa ja muiden ainejärjestöjen tapahtumissa. Puheenjohtajistoa voidaan pyytää edustamaan ainejärjestöä myös virallisemmissa tilaisuuksissa, joten jos mainitun vastuunkannon lisäksi hallitset myös pönötyksen ja lasien kilistelyn, on tähän pestiin hakeutuminen epäilemättä harkitsemisen arvoista! Interaktion hallituksessa varapuheenjohtajuus on tyypillisesti yhdistetty joko kopo- tai sopo-vastaavan pestin kanssa.

Sihteeri

Interaktion sihteerin toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti pöytäkirjadokumenttien kirjaaminen ja taltiointi. Sihteerinä on tärkeää osallistua kokouksiin ja seurata aktiivisesti niissä käytyä keskustelua. Sihteeri kirjaa jokaisesta kokouksesta pöytäkirjan, huolehtii sen puhtaaksikirjoitetusta ulkoasusta ja hyväksytyn pöytäkirjan lähettämisestä Interaktion jäsenistölle. Interaktion hallituksen toiminta on monipuolista ja lähellä jäsenistöä, jonka sihteerinä saa huomata lähietäisyydeltä. Sihteerin pestissä oppii paljon kokouskäytäntöihin ja dokumenttien laadintaan ja hallintaan liittyviä taitoja, joista on varmasti hyötyä jatkossakin. Sihteeri voi myös halutessaan auttaa muita hallituslaisia oman kiinnostuksen ja voimavarojen mukaan.

Rahastonhoitaja

Rahastonhoitajalle kuuluvat Interaktion juoksevien raha-asioiden hoitaminen ja kirjanpidon tekeminen. Rahastonhoitaja kantaa päävastuun myös vuosittaisen talousarvion ja tilinpäätöksen laatimisesta sekä ylläpitää yhdistyksen jäsenrekisteriä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että rahastonhoitajana toimiminen olisi erityisen hankalaa, sillä kirjanpitoon ja yhdistyksen taloushallintoon saa perehdytystä joko Treyn koulutuksista tai yliopiston yhdistyksen hallintoa ja taloutta käsittelevällä kurssilla. Rahastonhoitajan tulee käydä jompi kumpi edellä mainituista.

Järjestelmällisyydestä on hyötyä rahastonhoitajan hommissa, mutta kuka tahansa selviää, kunhan on sitoutunut tehtäväänsä ja pyytää tarvittaessa apua. Tekemistä riittää tasaisesti ympäri hallitusvuoden ja läsnäolo hallituksen kokouksissa on rahastonhoitajalle varsin tärkeää. Rahastonhoitajana saa hyvän kokonaiskuvan Interaktion toiminnasta ja pääsee yhdessä muun hallituksen kanssa vaikuttamaan ja päättämään konkreettisesti, mihin rahoja käytetään. Rahastonhoitajana oppii taloushallintataitoja, joista voi olla hyötyä paitsi tulevaisuuden tehtävissä myös oman taloudenpidon hahmottamisessa.

Koulutuspoliittinen vastaava eli kopo

Koulutuspoliittisen vastaavan tehtäviin kuuluu koulutuspoliittisten asioiden seuraaminen ja niistä tiedottaminen. Kopo pyrkii vaikuttamaan koulutuspoliittisiin kysymyksiin ja puuttumaan opiskelun ongelmiin. Interaktion edunvalvontasektori järjestää jäsenistölle keskustelu- ja palautetilaisuuksia oman alan opintoihin sekä laajemmin koko yliopisto-opiskeluun liittyen. Jäsenet voivat olla yhteydessä Interaktion kopoon esimerkiksi kurssisuorituksiin liittyvissä asioissa. Kehitysideat ovat aina tervetulleita! Kopona oppii paljon uutta opiskelijoiden edunvalvonnasta, yliopiston toiminnasta sekä tutustuu muiden ainejärjestöjen kopoihin  TREY:n kupillisissa kopoa.

Sosiaalipoliittinen vastaava eli sopo

Sopo- ja yhdenvertaisuusvastaavan* pesti painottuu opiskelijoiden toimeentuloon, asumiseen ja hyvinvointiin sekä yhdenvertaisuuden toteutumiseen ainejärjestössä. Sopo tiedottaa sektoriinsa liittyvistä asioista noin kerran kuukaudessa ilmestyvässä sopo-kirjeessä. Lisäksi sopo voi halutessaan järjestää erilaisia tapahtumia (esim. hyvinvointiviikko). Jäsenet voivat olla sopoon yhteydessä yhdenvertaisuuteen liittyvissä asioissa joko sähköpostitse tai Interaktion yhdenvertaisuuslomakkeen kautta. Sopo ja kopo muodostavat ainejärjestön edunvalvontasektorin, joten sopon kannattaa työskennellä yhdessä kopon kanssa. Sopo- ja yhdenvertaisuusvastaavan homma ei yleensä ole hallituspesteistä kuormittavin. On kuitenkin tärkeää, että sopo pysyy perillä ajankohtaisista asioista ja edistää aktiivisesti jäsenten hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta esimerkiksi jäsenkyselyiden kautta. Sopon kannattaa liittyä osaksi tiedekunnan sopo-verkostoa, jotta yhteydenpito muiden ainejärjestöjen sopoihin olisi helpompaa. Hallitustoiminta ylipäänsä on todella antoisaa, koska siinä pääsee vaikuttamaan suoraan siihen, mitä omassa ainejärjestössä tehdään. *Sopo- ja yhdenvertaisuusvastaavan sijaan ainejärjestön hallitukseen voidaan valita myös hyvinvointivastaavia, joiden toimenkuva on hyvin samanlainen kuin sopolla.

Viestintävastaava

Viestintävastaavan ydintehtävään kuuluu olla ajan tasalla ainejärjestön toiminnasta ja varmistaa, että jäsenistö saa viestin heille tarjolla olevasta monipuolisesta ohjelmasta. Tärkeimpänä tähän kuuluu sähköpostilistalle lähetettävä viikkotiedote. Viestintävastaava myös vastaa pääosin sosiaalisen median kanavien ylläpidosta sekä mahdollisista nettisivujen päivityksistä. Viestintävastaavana pystyy helposti tekemään pestistä oman näköisen sekä pääsee vaikuttamaan muun hallitustoiminnan ohella Interaktion viestinnän yleisilmeeseen!

Tiedotuskokemus katsotaan hyväksi lähes missä tahansa työtehtävässä ja Interaktion viestintävastaavana toimiminen on oiva tilaisuus hioa omia viestintätaitoja sekä tietysti olla ajan hermolla ainejärjestötoiminnasta. Tehtävä on korvaamaton osa sujuvaa hallitustoimintaa ja arvostus hallituslaisilta sekä myös jäsenistöltä on varmasti taattua! Sinun ei tarvitse osata mitään etukäteen, sillä nykyinen viestintävastaavamme perehdyttää sinut tehtävään! Visuaalisesta silmästä, sujuvasta tekstintuotosta ja järjestelmällisyydestä on kuitenkin suurta apua pestin hoitamisessa.

Liikuntavastaava

Liikuntavastaava huolehtii ruumiin kulttuurista [sic]. Hän tiedottaa s-postitse liikunta-asioista yliopistolla, organisoi jäsenistön toiveiden mukaisesti liikuntatapahtumia noin kerran kuukaudessa, huolehtii Interaktion liikuntavuorojen varaamisesta Atalpaan ja palloilusarjoihin osallistumisesta. Liikuntatapahtumien suunnittelussa vain taivas on rajana: tapahtuma voi olla yhteistä pelailua lähipuistossa, jonkin uudemman lajin kokeilu tai reissu esimerkiksi jääkiekkopeleihin. Tärkeää on infota yliopiston muiden liikuntatoimijoiden, SportUnin ja Akateemisen Mahdin monipuolisesta tarjonnasta.

Kulttuurivastaava

Kulttuurivastaavan tehtävänä on suunnitella ja järjestää erilaisia kulttuuritapahtumia, kuten museotapahtumia, lautapeli-iltoja, maalauspajoja tai teatterireissuja. Kulttuurivastaava myös koostaa kulttuurikatsauksen ajankohtaisista paikallisista kulttuurimenoista ja jakaa sen eri tiedotuskanavilla.

Kulttuurivastaavan pestissä toteutetaan jäsenistön toiveita, mutta siitä saa myös tehdä omannäköisen ja halutessaan voi kehittää jotain aivan uutta. Vaikka tapahtumia järjestetään ensisijaisesti itse, on mahdollista myös tehdä yhteistyötä muiden hallituslaisten tai muiden ainejärjestöjen kanssa. Kulttuurivastaavana on siis mahdollisuus päästä verkostoitumaan muiden opiskelijoiden kanssa!

Tässä pestissä oppii paljon projektiluontoiseen työskentelyyn sekä  tapahtumien organisointiin liittyviä taitoja, joista on varmasti hyötyä jatkossakin.

Tapahtumavastaava

Toimenkuvaan kuuluu erilaisten tapahtumien suunnittelua, tiedottamista ja toteuttamista sekä tapahtumien jälkityöt. Tapahtumavastaavan roolissa pääsee tekemään yhteistyötä muiden ainejärjestöjen ja kiltojen kanssa sekä tutustumaan muihin opiskelijoihin ainejärjestörajojen ulkopuolellakin. Tapahtumavastaavuus on palkitsevaa, mutta pesti vaatii vastuunkantamista, sitoutuneisuutta ja jonkin verran aikaa. Tapahtumavastaavilla on halutessaan vapaat kädet kehittää jotain aivan uutta, mutta toisaalta vastuu pitää kiinni toimivista interaktion perinteistä.

Tapahtumavastaavus onkin hyvä mahdollisuus päästä verkostoitumaan muiden opiskelija-aktiivien kanssa ja vaikuttaa ainejärjestön toimintaan ihan konkreettisella tasolla. Tapahtumavastaavana saat myös erittäin arvokasta kokemusta erilaisten tapahtumien järjestämisestä ja organisoinnista. Kaiken lisäksi tapahtumavastaavuus on hauskaa vaativuudestaan huoimatta! On huippua nähdä oma panos aineärjestötoiminnassa.

Tapahtumavastaavia valitaan kaksi kutakin hallituskautta kohden. Tapahtumavastaavat kokoavat myös noin neljän hengen tapahtumatoimikunnan toimikautensa alussa.

Tuutorivastaava

Tuutorvastaavan vastuualueeseen kuuluu tuutortoiminnan organisoiminen syksyisin saapuville uusille yhteiskuntatutkimuksen opiskelijoille. Tuutorvastaavan tehtävät jakaantuvat koko vuodelle, vaikka suuri osa järjestämisestä painottuukin juuri alkusyksyyn. Tuutorvastaava kokoaa keväällä joukon tuutoreita ja järjestää tuutoreiden kesken tapaamisia, joissa suunnitellaan tulevan syksyn toimintaa sekä toimii tuutoreiden tukena koko tuutoroinnin ajan.

Tuutorvastaava ei joudu toimimaan yksin, sillä tuutorvastaavia on yleensä ollut kaksi. Tuutorvastaavien apuna on oman tuutorporukan lisäksi myös muiden ainejärjestöjen tuutorvastaavat, joiden kanssa tavataan pitkin vuotta.

Vastuualue vaatii ryhmätyötaitoja, viestintätaitoja, suunnitelmallisuutta ja organisointikykyä, mutta on erittäin antoisa kokemus erityisesti uusiin ihmisiin tutustumisen osalta! Tuutortoiminta on näkyvä osa ainejärjestöämme ja antaakin ensivaikutelman Interaktiosta ja sen jäsenistöstä. On erittäin palkitsevaa olla mukana tekemässä tuutortoimintaa, joka on fukseille hauskaa, helposti lähestyttävää ja informatiivista!

Kansainvälisen eli kv-tuutorivastaavan tehtävät ovat samankaltaisia, mutta kytkeytyvät kv-opiskelijoiden tuutorointitarpeisiin ja yhteistyöhön kv-vastaavan kanssa. Kv-tuutorvastaavan pesti on kevyempi, sillä se on yleensä ollut toimihenkilöpesti, eikä siihen siis liity hallitusvastuuta.

Kansainvälisyysvastaava eli kv-vastaava

Kansainvälisyysvastaavan eli kv-vastaavan tärkeimpänä tehtävänä on toimia ainejärjestömme kansainvälisten asioiden äänitorvena sekä vaihto-opiskelijoille että tutkinto-opiskelijoille. Kv-vastaava pitää huolen siitä, että ainejärjestömme tapahtumissa, ulosannissa ja meiningissä huomioidaan mahdollisimman hyvin kansainvälisyys sekä vaihto-opiskelijat. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kv-vastaava tiedottaa vaihtareille ja kansainvälisille opiskelijoille ainejärjestömme tapahtumista, organisoi vaihtareiden tuutorointia yhdessä kv-tuutorvastaavan kanssa sekä järjestää vaihtareille suunnattuja tapahtumia. Parhaimmillaan kv-toiminta onnistuu tuomaan vaihtarit lähemmäksi ainejärjestöämme sekä avaamaan mahdollisuuksia vaihtareiden ja tutkinto-opiskelijoiden tutustumiseen. Tämän lisäksi kv-vastaava tiedottaa myös ainejärjestön tutkinto-opiskelijoita kansainvälisistä asioista, kuten mahdollisuuksista lähteä vaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. Tässä pestissä pääsee myös tekemään yhteistyötä muiden ainejärjestöjen kv-sektorien kanssa, esimerkiksi erilaisten kv-tapahtumien kautta, mikä puolestaan avaa mahdollisuuksia verkostoitumiseen myös oman ainejärjestön ulkopuolelle. Isona bonuksena tässä pestissä on myös mahdollisuudet kohottaa omaa kielitaitoa sekä tutustua uusiin ihmisiin ympäri maailmaa! Joten jos kiinnostaviin ihmisiin tutustuminen sekä kielet ja kulttuurit kutkuttavat, niin this is the job for you, niin kuin maailmalla sanotaan.

Työelämä- ja alumnivastaava, SYY-yhteyshenkilö

Työelämä-, alumni- ja SYY-vastaavan eli tutummin työelämävastaavan pesti on perinteisesti jakautunut kolmelle toisiinsa linkittyvälle osa-alueelle: työelämä, alumnit eli entiset opiskelijat ja Suomen Yhteiskunta-alan ylioppilaat SYY ry -yhteyshenkilöys. Tärkein työelämävastaavan tehtävä on työelämän tuominen jäsenistön lähelle.

Työelämävastaava tiedottaa säännöllisesti sähköpostitse sekä Facebookin (ja muiden somekanavien) välityksellä jäsenistöä työelämäsektorin tapahtumista sekä työ- ja harjoittelupaikoista. Lisäksi tässä pestissä oleva neuvoo jäsenistöä tarpeen mukaan (yhteydenotot) harkka- ja työelämäasioissa sekä järjestää työelämään liittyviä tapahtumia, kuten työelämäexcuja, työelämäaiheisia iltoja, cv-pajoja, IA harkassa -viikon Instagramissa tms.

Alumnitoiminnasta vastaaminen tarkoittaa Interaktion nettisivuilta löytyvän alumnipankin ylläpitoa ja alumneihin liittyvien työelämätapahtumien (esim. alumni-illat, alumnipaneelit, vierailut alumnien työpaikoille) organisointia. SYY-Tampereen yhteyshenkilönä työelämävastaava on yhteydessä ja järjestää tapahtumia SYY-Tampereen toimijoiden kanssa sekä tiedottaa SYY ryn toiminnasta jäsenistölle.

Varainhankinta- ja yhteistyövastaava

Varainhankinta- ja yhteistyövastaava hoitaa nimensä mukaisesti ainejärjestön varainhankinnan sekä yhteistyökuviot. Kyseessä on siis yhteistyön tekemistä ja solmimista eri yritysten ja järjestöjen kanssa muun muassa sponsoreiden hankinnan myötä. Tämä pesti on suhteellisen uusi, sillä Interaktiossa ei ole ennen vuotta 2020 ollut pestiä, joka painottuu pelkästään varainhankintaan ja yhteistyöhön. Tämän pestin vastuulla ovat myös haalarit, haalarimerkit sekä muu tavara, mitä Interaktio myy jäsenistölleen. Mikäli rohkeutta riittää ottaa reippaasti yhteyttä eri tahoihin niin puhelimitse, sähköpostin välityksellä kuin kasvokkaisissa tapaamisissakin, ja sinulta löytyy tahtoa kehittää Interaktiota ainejärjestönä on pesti sinulle oikea!

Arkistointivastaava

Arkistovastaava oli uusi tehtävänimike vuoden 2014 hallitukseen. Arkistovastaavan tehtävä vuoden hallituksessa oli perhehtyä Interaktion olemassa oleviin vanhoihin dokumentteihin, organisoida niiden läpikäyminen sekä hävittää vanha, tarpeeton materiaali.

*Arkistointivastaavaa ei ole tarpeen valita vuosittain sikäli, kun yhdistyksen arkistointitoiminta sujuu ilman nimettyä vastuuhenkilöä.