SÄÄNNÖT

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

 

Voimassaolevat säännöt: 03.10.2022

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Tampereen yliopiston yhteiskuntatutkimuksen ainejärjestö Interaktio ry ja sen kotikunta on Tampereen kaupunki.

 

2§ TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Tampereen yliopiston yhteiskuntatutkimuksen sekä tutkinto-ohjelman eri opintosuuntien opiskelijoiden oikeuksien ja sosiaalisen turvallisuuden puolesta, edistää yhteiskuntatutkimuksen opiskelun, opetuksen ja tutkimuksen kehittämistä sekä toimia yhdyssiteenä yhteiskuntatutkimusta opiskelevien välillä sekä edistää heidän yhteistyötään muiden ainejärjestöjen jäsenten kanssa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

– ottaa osaa Tampereen ylioppilaskunnan toimintaan.

– pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon yliopiston hallinnossa tekemällä esityksiä ja aloitteita.

– toimii yhteistyössä Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan ja tiedekunnan henkilöstön kanssa.

– toimii yhteistyössä muiden opiskelijajärjestöjen kanssa ja pitää yhteyttä korkeakouluopiskelijoiden keskusjärjestöihin.

– opastaa jäseniään kaikissa opintoihin liittyvissä asioissa.

– järjestää kokouksia, luento-, keskustelu- ja huvitilaisuuksia sekä erilaisia vapaa-ajan tilaisuuksia.

– harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi julkaista ja myydä maksullista ainejärjestölehteä, ottaa vastaan lahjoituksia ja järjestää maksullisia huvitilaisuuksia sekä järjestää muunlaista varainhankintaa, kuten myydä teettämiään haalarimerkkejä.

 

3 § JÄSENET

Yhdistyksen jäseniä ovat:

1) Varsinaiset jäsenet. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen Tampereen yliopistossa yhteiskuntatutkimusta opiskeleva tutkinto-opiskelija sekä yhteiskuntatutkimukseen kytkeytyvän erillisen maisteriohjelman opiskelija, Tampereen yliopistossa valinnaisia yhteiskuntatutkimuksen opintoja suorittava opiskelija tai Tampereen yliopistossa yhteiskuntatutkimuksen avoimen yliopiston kursseja suorittava opiskelija.

2) Kannatusjäsenet. Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan yhdistyksen hallituksen päätöksellä hyväksyä yksityinen henkilö, joka osoittaa erityistä kiinnostusta yhteiskuntatutkimusta kohtaan sekä oikeuskelpoinen yhteisö, säätiö tai yritys, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannatusjäsen suorittaa jäsenmaksun vuosimaksuna.

3) Kunniajäsenet. Yhdistyksen kokous voi kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä myöntää kunniajäsenyyden henkilölle, joka on erityisesti ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai muuten merkittävästi edistänyt sen pyrkimyksiä. Ehdotuksen kunniajäseneksi kutsumisesta voi tehdä jokainen yhdistyksen varsinainen jäsen yhdistyksen hallitukselle. Mikäli yhdistyksen hallitus hyväksyy ehdotuksen kunniajäseneksi kutsumisesta yksimielisesti, voi hallitus sitten esittää kunniajäsenen kutsumista yhdistyksen kokoukselle. Kunniajäsenyys vahvistuu kun ehdotettu henkilö hyväksyy kutsun kunniajäsenyydestä. Mikäli kunniajäseneksi kutsuttu on yhdistyksen varsinainen jäsen, säilyvät hänen varsinaisen jäsenen jäsenoikeutensa. Mikäli kunniajäsen tulee yhdistyksen ulkopuolelta, on hänellä yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.”

Interaktion jäsenyys kestää kunnes jäsen eroaa tai erotetaan. Varsinainen jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä opinto-oikeuden päätyttyä. Jäsenmaksujen suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous.

 

4 § HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon jokainen yhdistyksen varsinainen jäsen, joka on Tampereen yliopiston yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-opiskelija tai yhteiskuntatutkimukseen kytkeytyvän erillisen maisteriohjelman opiskelija, on vaalikelpoinen. Hallitukseen kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään 3 muuta varsinaista jäsentä, sisältäen varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallituksen enimmäiskoko on 15 jäsentä. Hallitukseen on kuitenkin mahdollista valita myös varajäseniä. Varajäseniä voidaan valita korkeintaan yhtä monta kuin varsinaista jäsentäkin valitaan. Hallituspaikkojen kysynnän ylittäessä tarjonnan, jaetaan hallituspaikat yhdistyksen syyskokouksessa äänestämällä. Tullakseen valituksi hallituksen pyrkivän tulee olla läsnä syyskokouksessa tai ilmoittaa estymisensä ennakkoon. Hallituksen jäsenten toimikausi kalenterivuosi. Hallitus kokoontuu järjestäytymiskokouksessa viimeistään tammikuun kolmannella viikolla. Hallituksella on oikeus perustaa tarpeelliseksi katsomansa työryhmät valmistelemaan asioita. Puheenjohtaja tai, hänen ollessa estynyt, varapuheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään neljä hallituksen jäsentä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja heidän joukossaan, on läsnä. Hallituksen jäsen voidaan erottaa jos hän ei ilman pätevää syytä ilmoita olevansa poissa kolmesta perättäisestä hallituksen kokouksesta, tai muuten selvästi laiminlyö tehtävänsä. Erottamispäätöksestä voidaan valittaa yhdistyksen kokoukselle. Valitus on jätettävä hallitukselle 14 päivän kuluessa siitä, kun tieto erottamispäätöksestä on saatu. Kaikilla yhdistyksen jäsenillä, jotka hallitus hyväksyy olemaan läsnä kokouksissaan, on puheoikeus. Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Puheenjohtajan mielipide ratkaisee äänten mennessä tasan, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen on nautittava yhdistyksen kokouksen luottamusta. Jos yhdistyksen kokous yksinkertaisella äänten enemmistöllä päättää antaa epäluottamuslauseen hallitukselle, on hallitus velvollinen eroamaan.

 

5 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa joko puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

 

6 § TILIT JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille/toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajat/toiminnantarkastajat valitaan syyskokouksessa tarkastamaan seuraavan tilikauden tilit.

 

7 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen syyskokous pidetään loka-marraskuussa ja kevätkokous maalis-huhtikuussa hallituksen määräämänä päivänä. Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai kun yhdistyksen kokous niin päättää, tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kuukauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Kokouskutsu ja esityslista tulee julkaista ja lähettää yhdistyksen sähköpostilistalle aikaisintaan 2 kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta.

 

8 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokous avataan

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta

5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

6. Valitaan kaksi tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja varatilintarkastaja/varatoiminnantarkastajaa

7. Vahvistetaan hallituksen tekemät toimintasuunnitelma ja talousarvio alkavalle kalenterivuodelle

8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitetyt asiat

 

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokous avataan

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Esitetään edellisen tilikauden tilinpäätös ja vuosikertomus sekä tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto

5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitetyt asiat.

Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada asian kevät- tai syyskokouksen päätettäväksi, hänen on ilmoitettava siitä hallitukselle niin ajoissa, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Yhdistyksen kokous on olosuhteiden vaatiessa mahdollista järjestää myös etänä.

 

9 § YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Sääntöjen muuttamisesta päätetään yhdistyksen kokouksessa. Sääntöjen muuttamisesta on mainittava kokouskutsussa. Ehdotus näiden sääntöjen muuttamisesta katsotaan hyväksytyksi, mikäli se on saanut puolelleen yhdistyksen kokouksessa 2/3 annetuista äänistä tai kahdessa perättäisessä vähintään kahden viikon väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa yksinkertaisen ääntenenemmistön.

 

10 § YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN

Yhdistyksen purkautumisesta päätetään yhdistyksen kokouksessa. Purkautumisesta on mainittava kokouskutsussa. Päätös yhdistyksen purkautumisesta on tehtävä kahdessa, vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa. Päätös tulee voimaan vain, jos sitä kummassakin kokouksessa kannattaa 3/4 annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa, tai jos se lakkautetaan, yhdistyksen varat käytetään sen tarkoituksen edistämiseen yhdistyksen viimeisen kokouksenmääräämällä tavalla