Säännöt

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA 
Yhdistyksen nimi on Tampereen yliopiston sosiaalitieteiden/ yhteiskuntatutkimuksen opiskelijoiden aineyhdistys Interaktio ry ja sen kotikunta on Tampereen kaupunki.

2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU 
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Tampereen yliopiston sosiaalitieteiden/ yhteiskuntatutkimuksen sekä tutkinto-ohjelman eri opintosuuntien opiskelijoiden oikeuksien ja sosiaalisen turvallisuuden puolesta, edistää sosiaalitieteiden/ yhteiskuntatutkimuksen opiskelun, opetuksen ja tutkimuksen kehittämistä sekä toimia yhdyssiteenä sosiaalitieteitä/ yhteiskuntatutkimusta opiskelevien välillä sekä edistää heidän yhteistyötään muiden ainejärjestöjen jäsenten kanssa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
– ottaa osaa Tampereen yliopiston oppilaskunnan toimintaan.
– pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon yliopiston hallinnossa tekemällä esityksiä ja aloitteita.
– toimii yhteistyössä Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön ja yksikön henkilöstön kanssa.
– toimii yhteistyössä muiden opiskelijajärjestöjen kanssa ja pitää yhteyttä korkeakouluopiskelijoiden keskusjärjestöihin.
– opastaa jäseniään kaikissa opintoihin liittyvissä asioissa.
– järjestää kokouksia, luento- , keskustelu- ja huvitilaisuuksia sekä erilaisia vapaa-ajan tilaisuuksia.
– harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi julkaista ja myydä maksullista ainejärjestölehteä, ottaa vastaan lahjoituksia ja järjestää maksullisia huvitilaisuuksia sekä järjestää muunlaista varainhankintaa, kuten myydä teettämiään haalarimerkkejä.
 
3 § JÄSENET
Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen Tampereen yliopistossa sosiaalitieteitä/ yhteiskuntatutkimusta opiskeleva tutkinto-opiskelija, tai yhteiskuntatutkimukseen kytkeytyvän erillisen maisteriohjelman opiskelija. Interaktion jäsenyys kestää kunnes jäsen eroaa tai erotetaan. Jäsenmaksujen suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous.

4 § HALLITUS 
Yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon jokainen yhdistyksen varsinainen jäsen on vaalikelpoinen. Hallitukseen kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään 3 muuta varsinaista jäsentä, sisältäen varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallituksen enimmäiskoko on 15 jäsentä. Hallitukseen on kuitenkin mahdollista valita myös varajäseniä. Varajäseniä voidaan valita korkeintaan yhtä monta kuin varsinaista jäsentäkin valitaan. Hallituspaikkojen kysynnän ylittäessä tarjonnan, jaetaan hallituspaikat yhdistyksen syyskokouksessa äänestämällä. Tullakseen valituksi hallituksen pyrkivän tulee olla läsnä syyskokouksessa tai ilmoittaa estymisensä ennakkoon. Hallituksen jäsenten toimikausi kalenterivuosi. Hallitus kokoontuu järjestäytymiskokouksessa viimeistään tammikuun kolmannella viikolla

Hallitus valitsee yhteistyössä muiden yksikön ainejärjestöjen kanssa opiskelijoita yksikön hallinnossa edustavat opiskelijat valintojen tullessa ajankohtaisiksi. Valittujen odotetaan pitävän säännöllistä yhteyttä yhdistykseen. Hallituksella on oikeus perustaa tarpeelliseksi katsomansa työryhmät valmistelemaan asioita. Puheenjohtaja tai, hänen ollessa estynyt, varapuheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään neljä hallituksen jäsentä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja heidän joukossaan, on läsnä.

Hallituksen jäsen voidaan erottaa jos hän ei ilman pätevää syytä ilmoita olevansa poissa kolmesta perättäisestä hallituksen kokouksesta, tai muuten selvästi laiminlyö tehtävänsä. Erottamispäätöksestä voidaan valittaa yhdistyksen kokoukselle. Valitus on jätettävä hallitukselle 14 päivän kuluessa siitä, kun tieto erottamispäätöksestä on saatu. Kaikilla yhdistyksen jäsenillä, jotka hallitus hyväksyy olemaan läsnä kokouksissaan, on puheoikeus. Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Puheenjohtajan mielipide ratkaisee äänten mennessä tasan, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen on nautittava yhdistyksen kokouksen luottamusta. Jos yhdistyksen kokous yksinkertaisella äänten enemmistöllä päättää antaa epäluottamuslauseen hallitukselle, on hallitus velvollinen eroamaan.

5 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN 
Yhdistyksen nimen kirjoittaa joko puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

 
6 § TILIT JA TILINTARKASTUS 
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille/toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajat/toiminnantarkastajat valitaan syyskokouksessa tarkastamaan seuraavan tilikauden tilit.

7 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN 
Yhdistyksen syyskokous pidetään loka-marraskuussa ja kevätkokous maalis-huhtikuussa hallituksen määräämänä päivänä. Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai kun yhdistyksen kokous niin päättää, tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kuukauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Kokouskutsu ja esityslista tulee julkaista ja lähettää yhdistyksen sähköpostilistalle aikaisintaan 2 kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta.

8 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET 
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokous avataan
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Päätetään jäsenmaksujen suuruus
5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
6. Valitaan kaksi tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja varatilintarkastaja/varatoiminnantarkastajaa
7. Vahvistetaan hallituksen tekemät toimintasuunnitelma ja talousarvio alkavalle kalenterivuodelle
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitetyt asiat

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokous avataan
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Esitetään edellisen tilikauden tilinpäätös ja vuosikertomus sekä tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto
5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitetyt asiat.

Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada asian kevät- tai syyskokouksen päätettäväksi, hänen on ilmoitettava siitä hallitukselle niin ajoissa, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Yhdistyksen kokous on olosuhteiden vaatiessa mahdollista järjestää myös etänä.

9 § YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN 
Sääntöjen muuttamisesta päätetään yhdistyksen kokouksessa. Sääntöjen muuttamisesta on mainittava kokouskutsussa. Ehdotus näiden sääntöjen muuttamisesta katsotaan hyväksytyksi, mikäli se on saanut puolelleen yhdistyksen kokouksessa 2/3 annetuista äänistä tai kahdessa perättäisessä vähintään kahden viikon väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa yksinkertaisen ääntenenemmistön.

10 § YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN 
Yhdistyksen purkautumisesta päätetään yhdistyksen kokouksessa. Purkautumisesta on mainittava kokouskutsussa. Päätös yhdistyksen purkautumisesta on tehtävä kahdessa, vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa. Päätös tulee voimaan vain, jos sitä kummassakin kokouksessa kannattaa 3/4 annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa, tai jos se lakkautetaan, yhdistyksen varat käytetään sen tarkoituksen edistämiseen yhdistyksen viimeisen kokouksen määräämällä tavalla.