YKSILÖLLISET OPISKELUJÄRJESTELYT

Yksilölliset opiskelujärjestelyt yliopisto-opinnoissa

Kopioitu Tampereen yliopiston verkkosivuilta 27.3.2023

Huom! Erityisjärjestelyt-termi on korvattu termillä yksilölliset opiskelujärjestelyt 1.8.2022 alkaen. Ennen 1.8.2022 laaditut erityisjärjestelyehdotukset ovat voimassa sellaisenaan ehdotuksessa mainitun voimassaoloajan mukaisesti termimuutoksesta huolimatta.

Kuka voi saada yksilöllisiä opiskelujärjestelyjä (ent. erityisjärjestelyitä)?

Yksilöllisiä opiskelujärjestelyjä voivat saada kaikki yliopiston opiskelijaryhmät (esim. tutkinto-opiskelijat, avoimen yliopiston opiskelijat, vaihto-opiskelijat, ristiinopiskelijat, JOO-opiskelijat). Opiskelija voi pyytää yksilöllisiä opiskelujärjestelyjä, jos hänellä on todettu oppimiseen liittyviä erityisvaikeuksia tai hänellä on jokin opiskeluun vaikuttava sairaus, vamma tai muu tila. Tarve todennetaan lääkärin tai muun asiantuntijan lausunnolla.

Oppimiseen liittyvät erityisvaikeudet voivat olla esimerkiksi lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksia tai tarkkaavaisuuden ja keskittymisen vaikeuksia. Opiskeluun vaikuttavat sairaudet voivat olla fyysisiä sairauksia, kuten neurologiset sairaudet tai tuki- ja liikuntaelinsairaudet. Sairaudet voivat olla myös mielenterveydellisiä, kuten masennus tai ahdistuneisuus. Opiskeluun vaikuttavia vammoja voivat olla esimerkiksi liikunta- ja aistivammat.

Mitä yksilölliset opiskelujärjestelyt voivat olla?

Yksilölliset opiskelujärjestelyt toteutetaan opiskelijan tarpeisiin sekä opintojakson ja tutkinnon osaamistavoitteisiin perustuen. Järjestelyt voivat siis toteutua eri tavoin opintojaksojen osaamistavoitteista riippuen.

Yksilöllisiä opiskelujärjestelyjä voivat olla esimerkiksi:

  • lisäaika tenteissä tai tehtävienpalautuksissa,
  • apuvälineiden käyttö,
  • rauhallinen tenttitila,
  • kirjaston kurssikirjojen laina-ajan lisäaika tai
  • opettajan mahdollisuuksien mukaan tarjoamat opetukseen ja suoritustapoihin liittyvät ratkaisut tai tukitoimet.

Yksilöllisillä opiskelujärjestelyillä ei voi muuttaa tutkinnolle tai opintojaksolle asetettuja osaamistavoitteita, vaan niillä pyritään tukemaan tavoitteiden saavuttamista. Tutkinnon rakenteesta poikkeaminen tai opintojakson osaamistavoitteiden mukauttaminen on mahdollista vain erittäin poikkeuksellisissa tilanteissa tiedekunnan päätöksellä.

Kuinka saan ehdotuksen yksilöllisiksi opiskelujärjestelyiksi?

Yksilöllisten opiskelujärjestelyiden saamiseksi varaa keskusteluaika Bookings-varauskalenterista (ajanvaraus kampukselle tai ajanvaraus etätapaamiseen) tai ota yhteyttä osoitteeseen opiskelijanohjaus.tau@tuni.fi, josta sinulle tarjotaan keskusteluaikaa (Huom! Vapaat ajat näkyvät ajanvarauskalenterissa vain kolmen viikon päähän. Jos vapaita aikoja ei ole heti näkyvissä, katso seuraavana päivänä uudelleen). Keskustelu on luottamuksellinen ja koskee opiskelutilannettasi, tarpeitasi ja mahdollisia yksilöllisiä opiskelujärjestelyitä. Keskustelussa sinulle laaditaan kirjallinen ehdotus yksilöllisiksi opiskelujärjestelyiksi, jolle kirjataan perustelut järjestelyiden tarpeelle sekä ehdotuksia sinulle sopivista järjestelyistä. Ehdotukseen kirjataan myös sen voimassaoloaika (voimassa toistaiseksi/määräajaksi).

Ota keskusteluun mukaan yksilöllisten opiskelujärjestelyiden tarpeen todentava asiantuntijan, esimerkiksi lääkärin, erityisopettajan tai psykologin lausunto. Lausunnon ei tarvitse olla juuri tätä tarkoitusta varten laadittu.

Käymme keskusteluita sekä kampuksella että etänä Microsoft Teamsin välityksellä. Sähköisestä ajanvarauskalenterista voit varata joko kampus- tai etätapaamisen. Jos keskustelu tapahtuu etänä, voit näyttää asiantuntijalausunnon ohjaajalle ruudun välityksellä.

Ehdotus yksilöllisiksi opiskelujärjestelyiksi allekirjoitetaan käyttämällä sähköistä allekirjoitusta (TUNI Sign – vaatii kirjautumisen intraan). Saat ehdotuksen itsellesi heti allekirjoitettuasi sen.

Ehdotukset arkistoidaan sähköiseen arkistoon ja ne hävitetään viimeistään 10 vuoden kuluttua ehdotuksen kirjoittamisesta. Opiskelijan terveyttä koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä (JulkL 21.5.1999/621 24§). Yksilöllisistä opiskelujärjestelyistä ei tule merkintää opiskelijarekisteriin tai tutkintotodistukseen.

Keskusteluja käyvät asiantuntijat

Elisa Sinikallio, koulutusasiantuntija, saavutettavuusyhteyshenkilö
Etätapaamiset (Microsoft Teams)
Lähitapaamiset Hervannan kampuksella
Huone PA210, Päärakennus, Hervannan kampus

Sini-Maria Siren, asiantuntija
Etätapaamiset (Microsoft Teams)
Lähitapaamiset keskustakampuksella
Huone A120, Päätalo, keskustakampus

Sanna-Mari Mertaniemi, koordinaattori
Etätapaamiset (Microsoft Teams)
Lähitapaamiset keskustakampuksella

Yksilöllisistä opiskelujärjestelyistä sopiminen opettajan kanssa

Keskustelun jälkeen saat ehdotuksen itsellesi ja käytät sitä sopiessasi yksilöllisistä opiskelujärjestelyistä kustakin opintojaksosta vastaavan opettajan kanssa. Ratkaisun toteutettavista järjestelyistä tekee opettaja.

Sinun tulee näyttää ehdotus opettajalle mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta tilanteesi voidaan huomioida ja yksilölliset opiskelujärjestelyt toteuttaa. Opettajalle ei näytetä lääkärin tai muun asiantuntijan lausuntoa.

Ehdotus yksilöllisiksi opiskelujärjestelyiksi ei velvoita sinua sen käyttämiseen, vaan voit käyttää sitä silloin, kun koet järjestelyt tarpeellisiksi.

Opettaja ja opiskelija voivat sopia myös muista perustelluista ja opintojaksolle soveltuvista järjestelyistä. Ratkaisua tehdessään opettaja arvioi ensisijaisesti osaamistavoitteiden saavuttamista ja pyrkii turvaamaan opiskelijoiden välisen yhdenvertaisuuden toteutumisen siinä määrin, kuin se kohtuullisin toimin on mahdollista.

Jos olet tyytymätön opettajan tekemään ratkaisuun ehdotettujen järjestelyiden toteuttamisesta, voit ottaa yhteyttä tiedekuntasi opintopäällikköön. (Ohjaustahot ja yhteystiedot: tiedekuntakohtaiset palvelut)

Yksilölliset järjestelyt tenteissä

Yksilölliset järjestelyt tenteissä -sivulta löydät tarkemmat ohjeet siihen, miten toimit sopiaksesi yksilöllisten järjestelyiden toteuttamisesta erilaisissa tenteissä (yleiset paperitentit, Exam-tentit, muut tentit).

Jos opetus on etänä

Jos opetus tapahtuu etänä, suosittelemme, että sovit yksilöllisistä opiskelujärjestelyistä opettajan kanssa esimerkiksi kahdenkeskisessä Teams-keskustelussa, jossa voit näyttää ehdotustasi opettajalle ruudun välityksellä. Voit myös halutessasi lähettää ehdotuksesi opettajalle salatun sähköpostin avulla, mutta tälloin kannattaa huomioida, että opettajalle muodostuu kopio ehdotuksesta. Opettajia on ohjeistettu poistamaan heille lähetetyt ehdotukset katsottuaan ne läpi.

Palautekysely yksilöllisiä opiskelujärjestelyitä saaneille opiskelijoille

Haluamme kuulla kokemuksiasi ehdotuksen käyttämisestä ja siitä, miten hyvin yksilölliset opiskelujärjestelyt ovat toteutuneet. Voit antaa myös yleistä palautetta käytännöstä.

Vastaa jatkuvasti auki olevaan palautekyselyyn: Palautekysely yksilöllisiä opiskelujärjestelyitä (erityisjärjestelyitä) saaneille opiskelijoille (O365 Forms).

TTY:n ja TaY:n aikana kirjoitetut erityisjärjestelyehdotukset

TTY:n ja TaY:n ennen 1.1.2019 laaditut erityisjärjestelyehdotukset ovat sellaisenaan voimassa myös uudessa yliopistossa.